Автор revgurnal
Вересень 3, 2015
Коментуйте

Уряд готує Укрзалізницю до приватизації – “прихватизаціЇ”

Ïðåìüåð-ìèíèñòð Óêðàèíû Àðñåíèé ßöåíþê âî âðåìÿ èòîãîâîé ãîäîâîé ïðåññ-êîíôåðåíöèè â Êèåâå, âî âòîðíèê, 30 äåêàáðÿ 2014 ã. Ôîòî Àëåêñàíäðà Ñèíèöû / ÓÍÈÀÍ

“МЕСІЯ”

Основна мета рейдерських захоплень приватних земель селян, що межують із залізницею через корумповані суди – це подальша приватизація Укразалізниці, і продажа її за вигідну ціну лише особисто для Яценюка, а не для держави.

Прем’єр-міністр України Арсеній Яценюк на засіданні уряду в середу, 2 вересня, заявив, що має відбутися «кардинальна зміна системи менеджменту і реальна прозорість і боротьба з корупцією в системі «Укрзалізниці».
«Нарешті «Укрзалізниця» відійде від своєї старої корупційної складової та радянської моделі функціонування і стане державною компанією, яка надає якісні сервіси як для громадян України, так і для українських підприємств», – наголосив він.
Корпоратизацію «Укрзалізниці», зазначив Глава уряду, він розглядає «не тільки з точки зору покращення сервісу та прозорості цієї компанії»: «Публічне акціонерне товариство «Українські залізниці» повинно стати однією з рушійних сил української економіки».
За результатами оцінки компанією Deloitte активів підприємств, на базі яких створюється ПАТ «Українська залізниця», вартість активів склала понад 245 мыльярдыв гривень.
У Міністерстві інфраструктури України наголошують, що головною метою змін є лібералізація ринку залізничних перевезень та запровадження ринкової моделі функціонування галузі. Результатом процесу корпоратизації, за словами урядовців, стане реєстрація восени публічного акціонерного товариства, 100% акцій якого належатимуть державі.

Прокоментуйте...
Бажаєте аватар? Завантажте на gravatar!